Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство (ОС) е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

ОС се разглежда като по-висша фаза в развитието на методите за управление чрез тотално качество (TQM), добили изключителна популярност в развитите страни през 1980 и 1990-те години. То е основна характеристика на управлението в началото на 21 век и внедряването му носи сериозни ползи за конкурентоспособността на организацията.

Този подход е особено популярен в САЩ и Европейския Съюз и бързо се разпространява в целия свят. Залегнал е в основата на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност на ЕС (2000) и несъмнено се превръща в основен атрибут на управленската практика и в България.

В своя път към ОС страните използват подобни модели. Особено популярен е европейският модел за съвършенство (EFQM).

Магистърската програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" е разработена в съответствие с основните насоки, възприети от Мрежата от Европейски университети за управление чрез тотално качество" (EUN.TQM) и новите изисквания към компетентността на съвременния мениджър (G. Hammel, 2007, The Economist Intelligence Unit (2008) и Британските стандарти за компетентност на мениджъри и лидери (MSC, 2012).

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт за организационно съвършенство
Квалификация: Мениджър по организационно съвършенство

Практики:

Програмата включва реализирането на цялостна "мениджърска инициатива" на работното място в рамките на последните два семестър, "коучинг" от преподаватели и между студентите, фокус върху планиране и реализиране на процеса на организационното учене.

Компетенции на завършилите програмата:

Дипломираните магистри от програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" демонстрират компетентност в следните области и дейности:

- Способност за управление на промяната

- Лидерство и способност за стратегическо мислене

- Способност за непрекъснато професионално и личностно развитие

- Повишени комуникационни и междуличностни умения

- Умения за системно мислене - анализ, синтез и разрешаване на проблеми

- Способност за ефективна работа във виртуални и интернационални екипи

- Умения за комуникация и ефективни междуличностни отношения

- Управление на проекти

- Управление на риска

- Управление на ресурси и знания

- Процесно мислене, проектиране и управление на процеси

- Умения за работа със съвременни информационни системи

- Корпоративна социална отговорност

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Програмата е ориентирана към проблемите и нуждите в практиката, което я прави особено интересна за работодателите. Студенти от програмата са намерили успешна реализация в компании като: Лукойл Нефтохим Бургас АД, Теленор, А1, The Hewlett-Packard Company, Комерио АД - Пирдоп, Асарел Медет АД, Телелинк АД, PriceWaterHouse, KPMG, Коутс България АД, Електроразпределение София, CGS Холдинг, Електрон София, Медиагруп, Икономедиа АД, ЗД "Виктория", Eurosped АД и др. Завършилите програмата имат възможности за професионална реализация в областта на общия мениджмънт - ръководители на средно и висше ниво, мениджъри по качеството и промяната, консултанти в областта на организационното съвършенство и свързаните с него организационно развитие и управление на качеството, одитори по качеството, преподаватели и тютори в областта на общия мениджмънт и управлението на качеството.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление