Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация:

- Управление на туроператорска и турагентска дейност;

- Управление на хотелиерството и ресторантьорството;

- Мениджмънт на културния туризъм

прочети още
Туризъм - ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Културен туризъм
Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в културния туризъм

Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Специалност: Туризъм
Квалификация: мениджър в туризма

Практики:

Практическото обучение включва стажове в хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми, музеи и галерии.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Португалия, Финландия, Словения, Гърция, Катания, Полша, Хърватия, Румъния, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

1. Общи за програмата

- Притежават знания за икономическите принципи и закони, характеристиките и закономерностите на развитие на туристическата индустрия;

- Придобиват умения за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност, както и културните институти.

2. По специализации:

2.1 Управление на туроператорска и турагентска дейност

Завършилите тази специализация ще имат допълниелни знания и умения по отношение на:

- менажирането на цялостния процес по планиране и организиране на туристически пътувания с обща цена, съобразени със световните тенденции и изисквания на туристическия пазар;

- управлението на спомагателните дейности, извършвани от туристически агенции;

- управлението на взаимодействията между всички участници при търсенето и предлагането на турисически продукти, съгласно посредническата им функция, както и на вътрешнофирмените взаимоотношения съгласно принципите на съвременното организационно поведение и комуникации (или съгласно принципите на съвременното делово общуване).

2.2 Управление на хотелиерството и ресторантьорството

Завършилите тази специализация ще имат допълниелни знания и умения по отношение на:

- въвеждането на световните добри практики и модели за управление на съвремения хотелски и ресторантьорски бизнес;

- управлението на цялостния процес по предлагането на конкурентноспособен хотелиерски и ресторантьорски продукт;

- ефективното управление на комуникационните канали, съобразно изискванията на съвременния глобален свят.

2.3 Културен туризъм

Завършилите тази специализация:

- получават знания за културния туризъм, за неговата специфика и развитие, за древни и съвременни култури, за културни наследства и тяхната интерпретация и експониране;

- придобиват умения за разкриване на културни ресурси и културни наследства, за създаване и управление на културни събития.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалисти в управлението на туристически фирми, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции; специалисти в областа на културния туризъм - служители в художествени галерии, музеи и др.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление