Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на финансите. Съществена особеност на програмата е нейната гъвкавост, което означава, че студентите сами могат да формират своя научен и приложен профил. Те могат по иновативен начин, под ръководството на преподавателите, да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната финансова практика. Освен обучение в основни научни направления, като Микро- и Макроикономика, Международна икономика, Основи на счетоводството и др., студентите изучават Въведение във финансите, Основи на управлението и т.н.

прочети още
Финанси - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Финанси
Квалификация: икономист

Практики:

Практическото обучение включва стажове във фирми, финансови институции, банки, фондове, инвестиционни посредници и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Руска Федерация, Словения, Финландия, Полша, Гърция..

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на фирмените и публичните финанси, финансовия мениджмънт, за парите, банките и кредита, за застраховането и социалното осигуряване, за инвестициите и капиталовия пазар, за международните финанси, анализа на финансовия риск, бизнес оценяването;

- умения, необходими за работа в сложната и динамична финансова среда;

- умения за работа със специализиран финансов софтуер;

- финансово предприемачество и бизнес умения, приложими към глобалната и специфичната българска среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: финансист; експерти в частния и публичния сектор на икономиката - във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни компании, експерти на организирания капиталов пазар; представители на фирми, съветници-експерти и консултанти в консултантски компании, дейност като предприемач с финансова и бизнес насоченост.

Департамент, предложил програмата:

Икономика