Бизнес администрация ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- "Мениджмънт и лидерство";

- "Управление на човешките ресурси".

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Управление на човешките ресурси
Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: магистър по бизнес администрация

Специализация: Мениджмънт и лидерство
Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: магистър по бизнес администрация

Практики:

Програмата предлага практики и стажове във водещи организации от бизнеса, управленското консултиране, търговията, продажбите и ПР-агенции.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори за мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети от Италия, Германия, Франция, Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- функционирането на бизнеса и за приложение на конкретни стратегии за постигане на организационни цели в условията на променяща се бизнес среда;

- подходите за вземане на управленски решения в различни бизнес структури и използване на инструментариум за диагностика и прогнозиране на пазари и организации.

Завършилите специализация "Мениджмънт и лидерство" ще имат допълнително знания и умения да действат от позицията на мениджър със стратегическо мислене, съобразено с глобализиращия се свят, съвременната парадигма на лидерството, организационното поведение, управлението на човешкия потенциал, екипите, комуникациите, воденето на преговори и бизнес медиация.

Завършилите специализация "Управление на човешките ресурси" ще имат допълнително знания за водещите стандарти, умения и практики за организационно проектиране и развитие на талантите и човешкия капитал - използване на методики и техники за подбор, оценка и мотивация, подходи за разрешаване на конфликти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор като водещи длъжности, свързани с управлението на корпоративни, бизнес структури и държавни организации и отделите за управление на човешките ресурси.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление