Съвременна живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма във втора част на бакалавърската програма /от V до VIII семестър /.

прочети още
Съвременна живопис и стенопис

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Съвременна живопис и стенопис
Квалификация: художник - живопис, стенопис

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

" История на изкуството, авангардни и класически творци;

" Живописта и стенописта;

" Композиция и анатомия;

" Техники и технологии в живописта и стенописта;

Умения:

" Да умеят да работят като художници с различни съвременни и класически техники и материали;

" Да владеят обем, форма и пространство, съвременни компютърни технологии и приложението им в творбите;

" Да презентират сами пред публика постигнатото от тях по класически и атрактивен начин включващ пърформанси, хепънинги и др. авангардни арт проекти

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

авършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като специалисти художници в културни институции, музеи, картинни галерии и фирми, на свободна практика като художници проектанти и изпълнители на стенопис и др.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства