Мениджмънт за организационно съвършенство

Програмна схема

Мениджмънт за организационно съвършенство

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)