Общо и сравнително езикознание

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки, професионално направление 2.1 „Филология”, като обхваща лингвистичната теория на съвременните езици (напр. английски, немски, испански, италиански, френски, гръцки и др). Предназначена е за магистри, които са завършили филологически специалности и осигурява третата степен на висше образование, като повишава образователната и научноизследователската квалификация на докторанта.

Завършилите програмата получават задълбочени познания в избраната изследователска област, умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на лингвистичната теория на съвременните езици, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на получените резултати. Приоритет на програмата е използването на съвременни изследователски подходи, модерни теории и методи на езиков анализ.

прочети още
Общо и сравнително езикознание