Трудово право и обществено осигуряване

Кратко представяне на програмата:

ДП „Трудово право и обществено осигуряване“ има практическа и теоретично-изследователска насоченост в областта на трудовото и осигурителното право на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми и понятия от теорията, методологията и практиката в областта на тези два правни отрасъла, съобразена с постиженията и предизвикателствата пред съвременната практика и наука в тази област.

Обучението в ДП „Трудово право и обществено осигуряване“ дава достъп до актуалните изследвания в областта на трудовото и осигурителното право в световен мащаб, развива уменията за научно осмисляне и анализ на съществуващите практики и резултати и утвърждава индивидуални постижения на докторантите с елементи на научно-изследователски принос.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Прием:

Приемът на докторанти включва изпит по специалността и по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.