Туризъм

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Туризъм" осигурява базова и специализирана подготовка за управление на един от приоритетните за българската икономика отрасли. Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта в туризма. Обединяването на теоретичните и най-съвременните практически модели в организацията и управлението на туристическите организации и компании е сред ключовите предимства при ефективното управление на туристическия бизнес. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на икономиката и управлението на туризма.

Възможността за интегриране на водещи концепции и теоретични подходи в реалната практика на конкурентния туристически пазар, дава възможност за дефиниране на система от съвременни научни постижения и знания с приложение в туристическата индустрия. Програмата обединява стратегическите резултати от теоретични и емпирични изследвания в туризма със специфичните изисквания, които налагат анализирането и изучаването на съвременните процеси в реалната бизнес среда.

Динамиката на една от водещите световни индустрии и наложените от интернет средата необратими процеси в развитието на туризма изискват промяна в информационно-аналитично осигуряване на научните и практико-приложни изследвания в туризма. Това обединява разнообразието от възможните теми за бъдещи докторски дисертации в следните области на туризма: нови форми и проявления на специализираните видове туризъм, междукултурни отношения в туристическия бизнес, дигитализиране на туристическата индустрия, управление на проектни дейности в туризма, нови технологии в областта на туризма и др. Програмата генерира знания с интердисциплинарна насоченост при теоретическата и практическата подготовка на учени, изследователи, преподаватели и мениджъри на специфични дейности в туризма.

прочети още
Туризъм

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.

Документи за кандидатстване за докторант (редовно обучение - със стипендия и с такса, и на самостоятелна подготовка) включват: молба до Ректора за допускане до участие в конкурс; диплома за завършено обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"; автобиография; списък на публикувани научни трудове (при наличие на такива).