Граждански процес

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи, преподаватели и експерти в областта на гражданското съдопроизводство. Защитата на накърнени граждански правоотношения чрез ефективен граждански процес обхваща система от правила в полето на исковия, изпълнителния и обезпечителния процес не само в рамките на националното право, но и на територията на Европейския съюз. Освен това гражданското съдопроизводство дава съдействие на лични и имуществени права чрез съдебни и извънсъдебни производства, осигуряващи законност в широк спектър на частноправните правоотношения - при възникване и съществуването на правните субекти, при създаване на доказателства с правнообвързваща сила и пр.

С помощта на издаваните от департамент "Право" списания - "Правен преглед" и електронното списание "Law Journal of NBU" програмата може да обективира научните изследвания на докторантите и преподаватели.

прочети още
Граждански процес

Прием:

Приемът на докторанти включва изпит по специалността и по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.