Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на счетоводството и одитинга, които са поставени върху фундамента на икономическата теория и практика. Големият обхват на проблемите, възникващи в областта на счетоводството и одитинга осигурява възможност за разнообразни научни изследвания, обогатяващи и задълбочаващи компетенциите на докторантите и позволяващи на голям брой заинтересовани лица да се обучават в нея.

Кръгът от възможни докторски тези, попадащи в параметрите на програмата е изключително широк. Научните изследвания могат да бъдат насочени към решаването на разнородни проблеми в областта на счетоводството на нефинансовите предприятия, на финансовите и бюджетните организации, на предприятията с нестопанска цел, а също и в областта на одитинга, осъществяван в тях.

прочети още
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански).

Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит. Те представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.