Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя знания в областта на най-модерните достижения на финансовата теория и финансовия мениджмънт, които са поставени върху фундамента на икономическата теория. Големият обхват на програмата в сферата на финансите е отлична възможност за разнообразни научни изследвания, задълбочаване и разширяване на компетенциите на докторантите, както и позволява на много широк кръг заинтересувани да следват в нея.

Предвид турболентната финансова среда, характерна за глобалната икономика, все повече са необходими и се търсят оригинални и иновативни изследвания на конкретни финансови проблеми, които да подпомагат висшето образование по финанси, дейността на компаниите, капиталовия пазар и националните икономики. Програмата предлага отлична методологическа и експертна рамка за извършването на такива изследвания. Тя не само е средище за професионална дискусия, но преди всичко задава високи академични стандарти за разработка и защита на качествени докторски тези.

прочети още
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.