Социология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Социологията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на социологията, от гледна точка на постиженията и предизвикателствата пред съвременната социология и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация както на самостоятелни изследвания, така и за участие в колективни проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления, методи и техники в социологията като научни инструменти за социологическо изследване на актуалните социални проблеми, пред които е изправено световното и българското общество в епохата на глобализация.

прочети още
Социология

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.