Световно стопанство. Международни икономически отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за процесите в глобалната икономическа среда и за тяхното отражение върху корпоративното управление във всички отрасли. Силно интердисциплинарният характер на докторската програма предоставя възможност на специалисти от други образователни направления да разширят и задълбочат компетентността си в различни области на съвременната икономическа среда, надхвърляща политическите граници на отделните държави.

Кръгът от възможни докторски тези в рамките на програмата е изключително широк, но центърът на тежестта им е съсредоточен върху еволюцията, състоянието и перспективите на процесите в глобалната икономическа и финансова среда, както и на тяхното отражение върху стопанските процеси в България. Неизбежна част от анализите в докторските тези са политиките на Европейския съюз и на българските правителства, както и ролята им за конкретните вътрешни последици от промените в глобалната среда.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.