Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на политическите науки.

Семинарите, кръглите маси и дискусиите, които се организират регулярно от департамента, предлагат форум на научен обмен, източник на многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на политологията, евпореистиката и международните отношения. Програмата е възприела като постоянна практика съвместното научно ръководство с университетите от ЕС, което позволява разработването на докторска теза на чужд език, защитата й пред международно жури и получаването на дипломи за докторант от европейските университети - партньори.

прочети още
Политически науки

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.