Гражданско и семейно право

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Гражданско и семейно право" може да се определи като най-широкообхватна, тъй като обхваща няколко значителни и големи области на правната наука, които заемат централно място в рамките на частното право. В нея попадат основополагащи дялове като общата част на гражданското право, вещно право, облигационно право, семейно право и наследствено право. По тази научна специалност се провежда и обучението на докторантите по търговско право.

Департамент "Право" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът издава списание "Правен преглед" и електронно списание "Law Journal of NBU" с научни публикации на преподаватели, докторанти и студенти.

прочети още
Гражданско и семейно право

Прием:

Приемът на докторанти включва изпит по специалността и по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.