Наказателно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти и изследователи в областта на наказателното право. Тя има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на наказателното право на докторско равнище.

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта в областта на наказателното право.

прочети още
Наказателно право

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.