Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има три специализации:

- "Мениджмънт и лидерство";

- "Управление на човешките ресурси";

- "Управление на рисковете".

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите е необходимо да притежават базисни познания по икономика, финанси, мениджмънт, право, маркетинг, информатика, счетоводство и да прилагат количествено - качествени подходи за анализ.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул. Кандидат-студентите със степен "професионален бакалавър" задължително записват надграждащ семестър.