Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с продължителност три семестъра за студентите, които желаят да придобият квалификация „филолог, учител по …“ един чужд език и четири семестъра за тези, които желаят да станат учители по два чужди езика.

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти-филолози, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни приложно-лингвистични и лингводидактични теории и практическото им приложение в учебния процес, свързан с изучаването и преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават:

- Студенти с придобита квалификация „учител по ... език“, които могат да профилират и усъвършенстват своите умения. Те записват задължителни и свободно избрани курсове и избират специализации.

- Студенти с бакалавърска степен (в съответната филология или в друга специалност), които нямат учителска правоспособност, но желаят да придобият квалификация „учител по... език“. Те записват необходимите за тази цел задължителни, избираеми и и факултативни курсове;

Студентите с нефилологическа бакалавърска степен, които желаят да придобият квалификация „учител по… език“, записват допълнително и филологически дисциплини на избрания чужд език.

Студентите, които желаят да придобият квалификация с два чужди езика, записват подготвителен филологически модул и по втория чужд език (ако нямат бакалавърска степен по съответната филология) и допълнителен семестър „Специализация по втори чужд език“. Те полагат държавен практико-приложен изпит и защитават дипломна работа, свързани с преподаването и на втория чужд език.

Условие за прием в програмата и за пълноценно изпълнение на практически и изследователски задачи в учебния процес е удостоверяването на владеене на избрания чужд език с диплом за бакалавърска степен в съответната филологическа специалност или с международно признат сертификат на ниво С1. При невъзможност да удостоверят по този начин необходимите езикови умения, кандидатите полагат тест по време на приемното интервю, а в хода на учебния процес полагат изпит на ниво С1 в НБУ. На желаещите се предоставя възможност да опресняват и развиват езиковите си умения в курсове на НБУ.

прочети още
Лингводидактика

Прием:

В програмата могат да се обучават:

- Студенти с придобита квалификация „учител по ... език“, които могат да профилират и усъвършенстват своите умения. Те записват задължителни и свободно избрани курсове и избират специализации;

- Студенти с бакалавърска степен (в съответната филология или в друга специалност), които нямат учителска правоспособност, но желаят да придобият квалификация „учител по... език“. Те записват необходимите за тази цел задължителни, избираеми и и факултативни курсове;

Студентите с нефилологическа бакалавърска степен записват и задължителен подготвителен модул с филологически дисциплини на избрания чужд език.

Студентите, които желаят да придобият квалификация с два чужди езика, записват подготвителен филологически модул и по втория чужд език (ако нямат бакалавърска степен по съответната филология) и допълнителен семестър „Специализация по втори чужд език“. Те полагат държавен практико-приложен изпит и защитават дипломна работа, свързани с преподаването и на втория чужд език.