Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

МП „Писмен и устен превод” подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално един или два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен диалог в междуетнически и международен контекст. Студентите придобиват компетенции в актуалните видове и жанрове на писмения и устния превод и усъвършенстват уменията си за организация на делови преговори и конференции, което спомага за бързата им адаптация към пазара на труда. Програмата предлага новаторски курсове като машинен превод и езикова локализация, филмов превод, субтитриране за хора с увреден слух. Студентите развиват изследователски умения както при разработването на научни проекти, така и в конкретното прилагане на резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен по превод от и на следните езици: български, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, арабски и руски. В програмата могат да се обучават бакалаври не само от филологически, но и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод

Прием:

В програмата се приемат кандидати с бакалавърска или магистърска степен по филология на чужд език, както и студенти с бакалавърска или магистърска степен по други специалности с владеене на един/два чужди езика.

Нивото на владеене на чуждия език В2 - С1.

Приемът включва:

(1) Мотивационно писмо на избрания чужд език с отговор на въпроса „Защо искам да се обучавам в програмата“

(2) Иинтервю на български и чужд език, по време на което се оценяват мотивацията, общата култура, езиковите и комуникативните умения на кандидата.

(2) Писмен превод на неспециализиран текст (обем до една стандартна страница) от чужд език на български език с речник;