Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

Образователната система в България преминава през период на динамична трансформация, която се стреми да отговори на световните тенденции по отношение на качествената подготовка на бъдещите поколения. Процесът на децентрализация на образованието и нарастващите изисквания на обществото засилват ролята на образователните лидери като фактори на промяната и устойчиво развитие на образователните организации.

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да подкрепи бъдещи и настоящи образователни лидери в изграждането на широк кръг от компетентности, необходими за успешното управление и развитие на публични и частни образователни организации. Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, информационни и комуникационни технологии, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики и реформи в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, лидерски стилове и подходи, развитие на екипите в образователната организация, коучинг и менторство, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството.

Програмата е с продължителност 2 семестъра и е насочена към професионалисти, които планират да заемат или вече заемат ръководни и административни длъжности в частни или публични образователни организации. Подходяща е и за педагогически специалисти от образователната организация, които имат задачи по координиране на различни училищни екипи (методически обединения, ПУО, проектни екипи, екипи за реализиране на образователни иновации).

Програмата отразява съвременните академични постижения в сферата на образователното лидерство и мениджмънт и е в съответствие с нормативната база в България по отношение на профила и отговорностите на училищните лидери.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър”. Кандидатите, дипломирани по специалности, които не са от професионални направления 1.2. „Педагогика“ или 1.3. „Педагогика на обучението по...“, или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”, записват няколко допълнителни курса по преценка на департамента.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Прием:

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват няколко допълнителни курса по основни педагогически дисциплини.