Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата съчетава филологическите познания с философията и културата на британското и американското общество в исторически план. Обучението преминава през курсове по съвременни аспекти на американистиката и британистиката, модернизъм и постмодернизъм в американската и британската литература, съвременна англо-американска философия, история и култура на Великобритания и САЩ.

Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в областта на американистиката и британистиката и възможност за широка реализация на завършилите съответните бакалавърски програми студенти посредством повишаването на тяхната квалификация и специализация в степен "магистър".

прочети още
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да владеят английски език - минимум ниво B2 според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.