Психо-социални интервенции с деца и семейства

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и семейства), обект на програмата, са:

• деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране,

• деца от домове,

• деца в конфликт със закона,

• деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие,

• деца, въвлечени в платени сексуални услуги,

• деца с и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални),

• деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),

• деца и семейства, живеещи в бедност,

• деца на родители, които работят в чужбина,

• деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит от работа с деца и семейства в социални услуги и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

• работят в мултидисциплинарни екипи,

• разбират динамиката на отношенията с клиента,

• разбират и управляват отношенията в мултидисциплинарния екип,

• вникнат във философията и етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца, както и да придобият умения да ги прилагат в ежедневната практика,

• използват съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.

• използват това знание за гарантиране на качество на работата си с клиента и подобряване на професионалната среда.

Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

Програмата е консултирана с международен екип от преподаватели по социална работа по проектите:

• „Подобряване на закрилата на деца и тяхното благосъстояние в Европа: обогатяване на обучителната програма“, финансиран от програма Erasmus+. В рамките на този проект се разработват модули за дистанционно обучение по социална работа и се синхронизират обучителните програми по социална работа на 8 европейски университета, между които и НБУ.

• „Платформа за детско благосъстояние“, финансиран от Austrian Development Agency, The European Union, Oak Foundation,Terre des hommes and the Kanton Zürich Lottery Fund. Проектът има за цел да създаде платформа за обмяна на опит в реално време между професионалисти от цял свят в областта на закрила на детето. Платформата разполага с многостранен обучителен ресурс за студенти. НБУ участва в тази платформа чрез един от своите изследователски центрове, а именно Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни знания в една от областите : социална работа, педагогика, психология, медицина. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от Подготвителен модул.

Приемът включва мотивационно есе и интервю.