Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно, а след него се провежда задължителен шест-месечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

Обучението обхваща задължителни, избираеми и факултативни аудиторни лекционни курсове. Сред задължителните са включени курсове по обща теория на правото, история на държавата и правото, конституционно право, римско частно право, гражданско право, административно право и административен процес, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, търговско право, международно публично право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско-процесуално право, право на Европейския съюз, защита правата на човека, наказателно-процесуално право, юридически латински език и др. Предвидени са и упражнения по всеки един от курсовете.

Сред избираемите аудиторните лекционни курсове се открояват: академично писане, конституционно правосъдие, екологично право, правен режим на държавната служба, застрахователно право, правен режим на обществените поръчки, медиация и др. Сред факултативните се открояват: парламентарно право, спортно право, право и литература, медийно правно, съдебни експертизи, правен режим на разузнавателните служби и специалните разузнавателни средства и др.

Извън-аудиторните учебни форми включват учебни практики във всички основни отрасли на правото, включващи стаж в институции или изработване на отговори по задания.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която е в сила от есента на 2023 г.

прочети още
Право

Прием:

Писмен конкурсен изпит - тест по общообразователна подготовка с балообразуващи раздели по български език и литература и по история на България.