Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Обучението се съсредоточава в области като управление на проекти и проектно финансиране, одит на знания и иновации, инвестиции и финансиране на иновационни дейности, възникване и развитие на стартъп компании в сферата на телекомуникационните и компютърни технологии, мениджмънт в телекомуникациите, банки и капиталови пазари, предприемачество в електронните медии, технология на иновативното мислене и поведение, мрежи от ново поколение и други.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага подготвителен семестър с курсове от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление различно от 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Прием:

Програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по телекомуникации.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.