Театралнo изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Програма „Театрално изкуство и общество“ има за цел да позиционира образованието по театър през различни медии като творческа рефлексия на съвременното гражданско общество.

Съвременният театрален процес толерира артисти, които имат съзнание за социалния принос на изкуствата и умения за осъществяване на проектна дейност в тази посока. Настоящата програма отговаря на тези изисквания на средата и осигурява адекватно надграждащо образование за артист.

Програмата се реализира на проектен принцип в рамките на два семестъра като толерира работа в екип на студентите от трите специализации.

В есенния семестър се разработва творческия проект на концептуално ниво, осигурява се необходимата теоретична рамка, въвеждат се гледни точки и се определя вида на участие и функция на студента в зависимост от избраната от тях специализация. Разглеждат се актуалните финансиращи местни програми и се изработва един проект по разписаните в поканите приоритети.

В пролетния семестър се реализира творческия проект, който може да бъде спектакъл, пърформънс, късометражен филм, телевизионен театър, мини сериал, образователен спектакъл, радиопиеса или друга сценична или аудио-визуална форма.

Всяка година програмата се води от преподавател-ментор, който управлява образователния и проектен процес и води основните курсове в програмата. Останалите курсове, които са избираеми, са автономни или свързани с основните с цел надграждане и подпомагане на проектната дейност.

Студентите имат активна роля в образователния процес. Преподавателят-ментор управлява груповата динамика на випуска и супервизира творческия процес.и, режисьори и драматурзи.

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Прием:

В програмата се приемат професионални бакалаври, бакалаври и магистри в направления 8.4 Театрално и филмово изкуство и 8.3 Музикално и танцово изкуство. Всички кандидати се явяват на приемни интервюта и представят разработка (есе, презентация, идеен проект) на тема: “Моята мечта за театър“.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

На кандидат-студентите се дава възможността да се запознаят със съдържанието на програмата и специализациите в нея на официално обявени дати за консултации в сайта на департамента.

Прием в модул „Актьорско майсторство“:

- Студентите в модул „Актьорско майсторство“ на МП „Театрално изкуство и общество“ да са предимно от професионални направления: 8.3 „Музикално и танцово изкуство“ и 8.4. „Театрално и филмово изкуство“, както е описано в критериите за прием в програмата.

- Студентите от други професионални направления – да подлежат на подготвителен модул, с курсове по преценка на Изпитната комисия, едва след като бъдат приети. Необходимо е да покажат и докажат пред изпитната комисия вид актьорско/творческо портфолио от участия в семинари, ателиета, опит в професионален театър, театрални формации (импро, форум театър или други); завършено специализирано училище по сценични изкуства; или други творчески занимания извън основната им професия. За всички предварителни документи за прием, е необходимо да се обръщат към секретар-специалиста на департамента.