Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен поглед към класическата история и култура в по-общия контекст на средиземноморската цивилизация. Особен акцент в нея се поставя върху ролята на античното културно-историческо наследство при изграждането на съвременната европейска идентичност и културните модели на днешното човечество. Обучението в програмата включва теоретични курсове по езици, история, култура, религия, литература и изкуство на древния средиземноморски свят, както и практически занимания с класическото наследство in situ, в българските музеи и в някои международни институции. Студентите, завършили програмата, могат да се реализират като експерти в областта на основните достижения, наследени от класическата средиземноморска култура. Програмата предлага подготвителен модул за студенти от други научни области.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Прием:

В програмата се приемат студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават основни знания в областта на античната култура, както и начално ниво по класически езици. По преценка на приемната комисия кандидатите, които не притежават някои от посочените компетенции, се насочват към съответните курсове от подготвителния модул. Приемът включва интервю и мотивационно есе.