Музикознание

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Музикознание" е насочена към музиканти, както и към студенти, които имат интереси в областта на хуманитаристиката и конкретно в музиката, но нямат специализирано музикално образование и биха искали да доразвият познанията си в областта на музикознанието, както и да работят в интердисциплинарни научни и научно-приложни разработки. Тя е преди всичко хуманитарно насочена, без профилиране на отделни дисциплини.

Систематизирано и надграждащо през трите семестъра на изучаващите тази програма ще бъдат предложени аудиторни курсове, чиято цел е да се предостави възможност за структуриране на основни знания за музиката като система на култура и изкуство, средство за комуникация, релакс и терапия, ситуиране в пазарни ниши, за връзката й с другите изкуства, нейното исторически и теоретично развитие. В процеса на обучение студентите ще бъдат разработени и включени и онлайн форми на консултации и обучение.

В извънаудиторните часове студентите ще бъдат насочени с определени задачи към курсове като "Научни семинари", "Музикология", "Музикални изкуства" и други практики, като ще бъдат създавани възможности за придобиване на опит и в реална работна среда (включване в научни събития, сътрудничество в медии и др.).

Студентите имат право и да изучават, по тяхно желание, подходящи дисциплини, преподавани в други специалности, съгласно предвидения хорариум, например инструмент.

В първи и втори семестър курсовете са с по-голяма теоретична насоченост, някои са и надграждащи.

В трети семестър са включени курсове, насочени към модели на функциониране в музикалната култура на ХХ-ХХI век, както и към практическата реализация на завършилите "Музикознание".

прочети още
Музикознание

Прием:

Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър". Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните изкуства се обучават 3 семестъра, а тези които са в друга област - минимум 4 семестъра, като първият е подготвителен.

Специализиран изпит:

Есе на тема: Защо избрах да се обучавам в магистърска програма "Музикознание";

Интервю.