Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърската програма е акредитирана в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и има за цел да осигури висока професионална подготовка в динамично развиващата се област на телекомуникациите и най-иновативната и високо платена пазарна ниша. Завършилите студенти са с предимство за кадри във водещи телеком компании, в сектора на информационните и комуникационни технологии, големи интернет провайдъри, IT организации, мрежови и системни администратори в центрове за данни и доставчици на хардуерни и софтуерни услуги.

През първите две години от обучението си студентите изучават курсове в основни образователни и научни направления: инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, софтуер за компютърни системи, безжични мрежи, инфраструктурно изграждане на центрове за данни, системно и мрежово администриране, линукс базирани системи, програмиране на микроконтролери, електроника и електротехника, цифрови системи и мрежи, телекомуникационен софтуер и мрежови операционни системи, дигитално аудио и видео, бизнеспланиране и управление, право и стандарти в телекомуникациите и др.

Програмата дава много възможности студентите да бъдат включвани в научни и образователни проекти и изследвания.

Бакалавърската програма по телекомуникационни и компютърни технологии предлага курсове за обучение, водещи до магистърска и докторска степен по телекомуникационна и компютърна техника.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.