Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Обща социология, Увод в общата психология и др.; практически курсове в областта на политическите науки, международните отношения и европейската интеграция.

През третата и четвъртата година обучението се организира в три модула: Европейски политики, Международни отношения и Политическо управление, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми за придобиване на знание и умения, необходими за работа в държавни и правителствени институции и международни организации.

прочети още
Политически науки

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.