Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Основи на биологията, Химия за биолози , Физика и астрономия, Математика и др.; общообразователни и специализирани курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в тясно профилирани курсове към програмата и извънаудиторни практически занятия. През четвъртата година програмата предлага две специализации – Обща биология и Микробиология, които дават на студентите висока професионална квалификация.

прочети още
Биология - обща и приложна

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.