Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Мениджмънт на туристическия бизнес“ подготвя специалисти в професионално направление туризъм, акцентирайки върху теоретичните и приложни знания за съвременното развитие на туризма. Програмата е съобразена с най-новите тенденции и направления в областта на туризма и дава възможност на завършилите да разработват и прилагат сложни концепции в управлението на туристическата индустрия. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания и умения за ефективно управление на туристическия сектор. В теоретичен и практичен план са обхванати основните аспекти на туристическия мениджмънт, дейности и услуги. Обучението в програмата се осъществява и от изявени експерти от туристическия бизнес и държавни организационни структури.

Във всички курсове от програмата взимат участие и експерти от туристическия бизнес.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, география, финанси и информатика.

Приемът включва мотивационно есе и интервю.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсовете от подготвителния модул.

Програмата предлага Надграждащ модул за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".