MUSB834 Полифония - ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът по полифония в НБУ е насочен към разкриване на теоретични представи и изграждане на някои основни практически умения, свързани с полифоничността (съзвучаването при многогласие), най-вече в аспекта на относителната самостоятелност и равноправност на отделните гласове.

• Курсът по полифония се разгръща в 2 части:

1. Многогласът в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век и

2. Многогласът в западноевропейската (и повлияната от нея световна) музикална култура от началото на ХVІІ век до съвременността.

• Обучението в Част 2 има за цел:

? след като студентите вече са придобили представа и разбиране за възникването на едногласа и психологията на многогласа в западноевропейската музика (в частност на тези музикални произведения и стилове, при които отделните гласове са относително равнопоставени, в музикалните конструкции до края на ХVІ век, с преобладаващата роля на човешкия глас), да разширят познанията си върху полифоничните строежи от началото на ХVІІ век до наши дни, при засилващата се роля на инструменталното присъствие (технически възможности, тембър, съзвучаване в смесени вокално-инструментални и инструментални форми и жанрове);

? оттам – да осмислят историко-еволюционно, респ. музикално-психологически появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (с други думи – акордовата функционалност), респ. развитието, утвърждаването, господството в определени исторически периоди на функционалната хомофонно-хармонична музика;

? оттам – да навлязат в теоретичните обосновки и практическите реализации на многообразните стилистико-конструктивни форми на едногласни и многогласни композиционни конструкции в съвременността, в „постхармоничната епоха” (ако си позволим този термин), в която различните композитори и изпълнители избират и/или намират своите светове и измерения на звук и съзвучаване, респ. мисъл и чувство;

? да обогати и разшири слуховата практика на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност;

? да създаване у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини;

? да стимулира осмислянето на различните характеристики на едни или други изяви на полифоничност както като акустически принципи на съзвучаването, така и като стилови норми на строеж на многоглас, появили и изменили се в историческата променливост на музикалните жанрове и форми;

? да осветли исторически и еволюционно и появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (акордовата функционалност), а оттам – развитието, утвърждаването и господството в определен исторически период на функционалната хомофонно-хармонична музика;

? да обогати и разшири практиката на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност.

? да създаване у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историко-еволюционните характеристики на многогласните строежи в западноевропейската музика от края на ХVІ век до съвременността

• богатството на променливостта на представите за съзвучаване и конструктивните и

• стилистични норми и възможности на многогласните строежи в музиката, взаимовлияещи се в глобален мащаб

2) могат:

• да отличават и прилагат принципите, спецификата и приложението на тези теоретични познания в практическа си работа със съответни многогласни аудио и/или нотни записи на вокални, инструментални и вокално-инструментални творби,

• анализирайки ги в аспект на полифоничност,

• вкл. с просвирване на някои от тях на пиано.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат теоретични познания и/или практически умения, свързани с:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музиката,

• форми в музиката (музикален анализ),

• Полифония Част 1, а именно: многогласа в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основни източници:

1. Конов, Я.: За полифоничността. Книга за студентите от НБУ. София, 2010

2. Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н. Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Други източници:

1. Ангелов, А.: Контрапункт, част І и ІІ, 2-о изд., Пловдив, 1996-97

2. Ангелов, А.: Теория и технология на полиморфичната структура, Адванс, Пловдив, 1998

3. Атлас Музика (в 2 тома), Летера, Пловдив, 2000

4. Белтрандо-Патие, М.-Кл.: История на музиката (в 2 тома), Музика, София, 1997 (І), 1999 (ІІ)

5. Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

6. Григорьев, С., Т. Мюллер: Учебник полифонии, 3 изд., Музыка, Москва, 1977

7. Дьо Сен Ламбер: "Принципите на клавесина" (Париж, 1702), "Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти" (Париж, 1707), Явор Конов, "Първият трактат по клавесин - "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702" - дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор, София, 1997. Музикално общество "Васил Стефанов", София, 1998

8. Карастоянов, А.: Контрапункт. Полифония. София, 1954

9. Конов, Я.: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия. Дипломна работа. Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”, София, 1991

10. Конов, Я. За Моцартовите практически елементи на генералбаса. В: Моцарт, В. А.: Практически елементи на генералбаса. Анотиран превод Я. Конов. Музикално общество Васил Стефанов, София, 1999

11. Конов, Я. За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки. В: Моцарт, В. А.: Практически елементи на генералбаса. Анотиран превод Я. Конов. Музикално общество Васил Стефанов, София, 1999

12. Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

13. Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2003

14. Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2004

15. Кръстева, Н.: "Полифония" от Здравко Манолов, сп. Българска музика, София, 1977, бр. 8, с. 35-36

16. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, Музика, София, 1965

17. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, 2-о изд., Музика, София, 1977

18. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, 3-о изд., Музика, София, 1992

19. Манолов, Здр.: Полифония, Музика, София, 1975

20. Моцарт, В. А. Практически елементи на генералбаса. Анотиран превод Я. Конов. Музикално общество Васил Стефанов, София, 1999

21. Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, Наука и изкуство, София, 1969

22. Музыкальная энциклопедия (т.т. 1-6), Советская энциклопедия, Москва, 1970-1982

23. Протопопов, Вл.: Западноевропейская музыка XIX – начала XX века – в "История полифонии", вып.4, Москва, 1986

24. Протопопов, Вл.: Западноевропейская музыка XVII – первой четверти XIX века – в "История полифонии", вып. 3, Москва, 1985

25. Протопопов, Вл.: Полифония в русской музыке XVII – начало XX века - в "История полифонии", вып. 5, Москва, 1987

26. Радев, Д. Б.: Контрапункт. Прост и сложен контрапункт. Имитация. Канон. Фуга. София, 1941

27. Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, 1990

28. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. I. Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия, Наука и изкуство, София, 1973

29. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. II. Опит за класификация на мелодическите прояви, Наука и изкуство, София, 1982

30. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. IIІ. Опит за обяснение на мелодичния феномен, Наука и изкуство, София, 1988

31. Abraham, G.: The Concise Oxford History of Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 1988

32. Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Medi?val Academy of America, 1949

33. Arnold, D.: The New Oxford Companion to Music, 2 vol., Oxford, Oxford Univ. Press, 1983

34. Encyclopaedia Britannica, 2001 CD-ROM Edition

35. Brossard, S. de: Dictionnaire de musique contenant une explication des termes grecs, italiens, latins, seconde edition, Paris, Ballard, 1705, R/Frits Knuf, Hilversum, 1965

36. Dictionnaire de la musique, Paris, Larousse, 1987

37. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 17 Bde, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Kassel-Basel-London, Barenreiter-Verlag 1949-73/R1989

38. Honegger, M.: Dictionnaire de la musique, 2 vol., Paris, Bordas, 1970

39. Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

40. Mann, A.: The Study of Fugue, New Jersey, Rutgers University Press, 1958

41. Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Barenreiter Verlag, Munchen, 1977

42. Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 2, Barenreiter Verlag, Munchen, 1985

43. Microsoft Encarta Encyclopedia

44. Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

45. Scholes, P.: The Oxford Companion to Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 10th ed., 1970

46. The Concise Oxford Dictionnary of Music, ed. Michael Kennedy, Joyce Bourne Kennedy, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007

47. The New Groves Dictionary of Music and Musicians, ed.Stanley Sadie. Macmillan Publishers Ltd, London, 1980, R/1996

48. The New Grove Music Online and Oxford Music Online

Освен това, текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми архив.

Заб.: възможно е ползването на различни други източници на информация; добре е да е съгласувано с преподавателя.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

КОНТРОЛНА РАБОТА

АНАЛИЗ

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

СЪБЕСЕДВАНЕ