MUSB634 Музикален анализ - II част

Анотация:

Музикалният анализ е основна музикалнотеоретична дисциплина. Тя има комплексен характер и осъществява връзки с теория на музикалните елементи, история на музиката, хармония, полифония.

Основна цел на музикалния анализ е разкриването на съдържанието на музикалните произведения и на логиката в тяхното развитие.

Дисциплината е свързана с различни сфера на реализация в музиката - изпълнителска, педагогическа, популяризаторска, научна и др.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще:

1.Знаят спецификата на изграждане на сложните форми и на цикличните форми, техните разновидности и типове музикална драматургия;

2.Могат практически да се ориентират при анализа на сложни форми (сложна двуделна форва, сложна триделна форма, рондо форми и пр.) и при търсенето на индивидуалното своеобразие на конкретното произведение.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познания за основните принципи на композиционно изграждане, за изразните средства в музиката и за спецификата на музикалния синтаксис. Те трябва да притежават умения за практически анализ на малки музикални структури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Вариационни форми - общи особености. Остинатни вариации.
 2. Орнаментални вариации.
 3. Сложни форми - общи принципи, класификация.
 4. Сложна двуделна форма - видове, приложение.
 5. Сложна триделна форма - структура, видове среден дул, тонален план.
 6. Сложна триделна форма - приложение.
 7. Двойна сложна триделна (трипетделна) форма.
 8. Рондо форми - същност. Старо френско рондо - специфика.
 9. Класическо рондо - нови черти, тонален план, характер на епизодите.
 10. Сонатна форма - същност, дялове, особености на изграждането.
 11. Класическа сонатна форма - специфика.
 12. Особени случаи на сонатна форма.
 13. Рондо-сонатна форма - приложение.
 14. Циклични форми - общи принципи. Старинна сюита. Нова сюита.
 15. Сонатно-симфоничен цикъл - особености, приложение.

Литература по темите:

1.Михелс, У. Атлас "Музика". П., "Летера", 2001.

2.Стоянов, П. Музикален анализ. С., 1993.

3.Мазель, Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.

4.Kuhn, C. Analyse lernen. Barenreiter-Verlag, 2002.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест

Контролна работа

Анализ

Финално оценяване:

Писмено изложение

Събеседване