VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите умението да боряват с класически графични изразни средства и материали в рисунката. Тушовата рисунка е един от най-важните етапи в обучението на студентите в специализация "Графика и илюстрация", защото изгражда умения и усет за щрихово разнообразие и пластичност на графичната линия.В тази част на курса се обръща особено внимание на бързата и артистична рисунка на голо тяло и фигура в движение. Динамиката и експресивността в тушовата рисунка е един от главните компоненти, които развиват умение у студентите да създават артистична рисунка.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език;

• Да познават особеностите на графичните материали;

2) могат:

• Да създават графични рисунки с туш, перо и четка по натура;

• Да владеят щриховото разнообразие и особености на композицията в рисунката;

• Да експериментират при създаването на класически графични рисунки и да ги трансформират в илюстративно изображение;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към графичната рисунка;

• Ползването на графични изразни средства в рисунката по фантазия и натура;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Композиционни и стилови характеристики на бързата рисунка Рисунката на голо тяло с графични материали Рисунка на фигура - част от тялото е в постоянно движение Голо тяло. Задълбочена етюдна рисунка с туш и перо - I Голо тяло. Задълбочена етюдна рисунка с туш и перо - II Етюдна рисунка на гола фигура в изправен стоеж. Играждане на планово разнообразие Ракурси, динамика на фигурата, протранствени изменения Етюдна рисунка на легнала гола фигура в ракурс Бързи скици на гола фигура с туш и четка ( различни формати на хартията) Етюдна рисунка на гола легнала фигура с размит туш и четка. Етюдна рисунка. Композиция от две човешки фигури.. Изграждане на обем с комбинирана графична техника ( размит туш, перо и четка) Графични експерименти – монотипни петна Конферанс – финално оценяване
  2. рисуване с графичен материал
  3. практически занятия

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. ,София, Издателство „Народна просвета“ , 1985.

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Станев, Александър. Рисуването – някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия., София, Просвета

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Соловьсв, А. М. Учебна рисунка. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс