ESCB886 Семинар: Опазване на природните туристически ресурси

Анотация:

Целта на курса е в рамките на семинар студентите да дискутират по предварително разработени от тях теми по опазване на природни туристически ресурси като геоложки феномени, резервати, водопади, пещери и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще са дообогатили своите познания по защитени територии и за конкретно избрани и проучени обекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания видовете защитени територии и обектите на опазване в тях

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според конкретната тема в семестъра се препоръчва литература

Средства за оценяване:

Участие в семинарна дискусия с разработка по поставена тема.