ESCB884 Стаж по опазване на околната среда

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена към департамента: Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по геология, Лаборатория по химия, Лаборатория по зоология и ботаника. Департаментът има сключени рамкови договори с институти на БАН, държавни и общински организации и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Институцията, в която се провежда стажа, представя на Програмния съвет по Науки за Земята писмено становище/мнение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от 8-10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия от програмата в НБУ.


Предварителни изисквания:
Програмен съвет по Науки за Земята:

1. Организира и/или съдейства за провеждането на стаж на студенти от бакалавърска програма “Екология и опазване на околната среда” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Проведен стаж и мнение на ментора

Доклад-отчет за изкаран стаж

Устна дискусия и защита на стажа