ESCB529 Хидрология и хидрогеология

Анотация:

Курсът цели получаване на фундаментални знания по хидрология и хидрогеология и практически знания и умения по изследване на води с химични методи.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основите на хидрологията и хидрогеологията

2) могат: Да правят основни химични изследвания на води


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Прослушани курсове по Обща геология и Химия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни материали на лектора в Мудъл

Препоръчителна литература:

В. Всеволожский. 2007. Основы гидрогеологии. МГУ. Москва.441.

В. Михайлов, А. Добровоьский. 1991. Общая гидрогеология. Москва. Высшая школа. 368.

В. Захариев, Б. Райкова. 1998. Климатология и хидрология. София. НБУ. ЦДО. 200.

И. Сеселкин. 2003. Основы геологии и гидрогеологии. Барнаул. 93.

Н. Косев, Ю. Страка, К. Филипов, Н. Гълъбова. 1993. Геология и хидрогеология. Техника. София. 356.

С. Ковалев, Р. Хабибуллин, В. Лапиков, Г. Абдюкова. 2006. Общая геология с основами гидроеологии и игрологии. УФА. 424.

W. Brutsaert. 2005. Hydrology. An introduction. Cambridge. 617.

K. Hiscock. 2005. Hydrogeology. Principles and practice. Blackwell Publishing Company. 389.

On-line източници на информация:

http://www.ncwater.org/Education_and_Technical_Assistance/Ground_Water/Hydrogeology/

http://hydrogeologistswithoutborders.org/wordpress/

http://gsahydro.fiu.edu/

Средства за оценяване:

тест, устен изпит