EEMB040 Околна среда и туризъм

Анотация:

Да запознае студентите с влиянието на туризма върху околната среда и възможностите за минимизиране на вредните ефекти чрез практикуване на различни форми на алтернативен туризъм, възможностите за неговото развитие в РБългария, както и с използването му като инструмент на управлението и опазването на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Негативните въздействия на туризма върху околната среда

Основните форми за алтернативен туризъм и възможностите за неговото развитие в България.

2) могат:

Да използват алтернативния туризъм като подход за опазване на околната среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания по екология и защитени територии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Берберова Р., Записки на лектора, Мудъл, НБУ

Презентации и други учебни материали в Мудъл, НБУ

On-line източници на информация:

http://www.baatbg.org/

http://www.baret-bg.org/

http://www.wwf.bg/about_wwf/wwf_in_bulgaria/

http://selskiturizam.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

Средства за оценяване:

Тест и презентация с дискусия