ESEB029 Статистика и екологично прогнозиране

Анотация:

Запознава студентите със статистически понятия: напр. средни величини, разпределения, вероятности, които дават възможност за извършване на екологични прогнози.

При отбора на учебния материал (1) е заложно минимално ядро от понятия, зависимости и методи, представянето на които е илюстрирано с примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това (2) е обърнато достатъчно внимание на прилагането на статистическите методи за изследвания, характерни за за всички видове научни и инженерни дейности, вкл. и екологията.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Успешно завършилите курса студенти следва да обладават:

1. Математически знания, като задължителна част от общата култура на съвременния човек, вкл. за (а) основните понятия и зависимости в статистиката, както и за (б) същността и методите на статистическите изследвания;

2. Знания и умения за статистическа обработка на данни и прогнозиране на екологични процеси

3. Доизградено научно мислене и светоглед, включващ разбирането на статистическата същност на резултатите от измерванията и изследванията както и нагласа за евентуално по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование;


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни знания и умения по математика и физика в рамките на гимназиалните курсове по тези предмети

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

Бизнес-статистика, 2006 г.,

Димитър Дамгалиев, Жозеф Телалян, Изд.НБУ

От преподавателя, проф. Цветан Георгиев, в електронна форма:

Примерни тестове, въпроси, задачи и теми за реферати.

Допълнителна литература

Въведение в статистиката. C/o Jusator, Sofia, 1995.

Иванов, К. Гатев,

Статистическото изследване, 2000 г.,

Иванка Съйкова, София Тодорова, Изд.НБУ

Статистически методи в поведенческите и социалните науки, 2010 г.,

Красимир Калинов, Изд.НБУ, ІІ издание

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тестове и задачи; 60%

Реферат: 40%