ESCB824 Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите

Анотация:

В курса се дават основни познания по процесите и факторите за формиране на естествения състав на природните води (повърхностни и подземни) и неговото изменение в резултат на различни видове човешка дейност. Набляга се на вредното въздействие на замърсителите върху здравето на човека и нормалното развитие и съществуване на други представители на биосферата. Основно внимание се отделя на мерките, които следва да бъдат вземани при опазването на природните води от замърсяване.

Дават се и основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни подземни води, които за по-голямата част от страната ни са основен източник за питейно водоснабдяване.

Цели:

• Да се дадат основни познания относно процесите и факторите за формирането на състава на повърхностните и подземните води в естествени условия и изменението му в резултат на различни видове човешка дейност;

• Да се наблегне на вредното въздействие на замърсителите върху здравето на човека и нормалното развитие на другите представители на биосферата;

• Да се посочат мерките, които следва да бъдат вземани при опазването на природните води;

• Да се дадат основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни и подземни води, които за по-голяма част от страната са основни източник на водоснабдяване.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р
 Николай Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни и подземни води, които за по-голяма част от страната са основни източник на водоснабдяване.

2) могат:

• Правилно да се ориентират при решаването на проблеми, свързани със замърсяването и опазването на природните води.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни понятия по геология, химия и хидрология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Записки на лекторите в Мудъл

Друга литература:

БАЙКОВ, Байко Димитров. Екология.София: Нов български университет, 2012

Захаринов Б., Я. Найденов, Екологичен омниторинг, НБУ, 2015

Косев К., Л. Маринова, К. Филипов, Инженерна геология и хидрогеология, Техника, С., 1976.

Закон за водите, 2000 г.

МОСВ – Национална стратегия за управление на водите - https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-na-vodniya-sektor-v-republika-bulgariya/

Средства за оценяване:

контролна работа, реферат