NJRN605 Рекламата в комуникационния процес

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

Теоретични лекции по проблематиката – 20 часа.

Работни семинари – 10 часа самостоятелна работа от студентите по предварително зададена тема.

прочети още
Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Ще се запознаят с историята и етапите на развитие на рекламата;

- Ще придобият знания за изготвяне на план за рекламна кампания;

- Ще се запознаят със спецификата на рекламата в зависимост от използвания канал за комуникация.
Предварителни изисквания:
Студентите да притежават основни познания по комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Реклама. Общи положения. Икономическа ефективност на рекламата. Трите основни звена в рекламата.
 2. 2. Рекламен отдел. Структуриране на бюджета за реклама.
 3. 3. Рекламна агенция. Структура и персонал на рекламна агенция. Комисионна система на разплащане.
 4. 4. Рекламен отдел на СМК. Функции и структура.
 5. 5. Сегментиране на пазара, определяне на целевите групи. Основни сегментационни критерии – териториални, демографски, физически, психологически, потребителски, пазарни.
 6. 6. Проучвателни техники в рекламата. Тестване на въздействието и на запаметяването на рекламата.
 7. 7. Писане на рекламни текстове. Заглавие, подзаглавия, основен текст, легенди и коментари, рекламен лозунг (слоган).
 8. 8. Видове реклама. Класификация спрямо сферата на обществения живот, според това кой рекламира, според жизнения цикъл на стоката, според териториалния обхват, според медиите.
 9. 9. Рекламата в пресата. Специфика на пресата. Видове печатни издания. Силни страни на печатната реклама.
 10. 10. Рекламиране чрез радиото. Преимущества и недостатъци на радиорекламата.
 11. 11. Телевизионната реклама. Специфика на телевизионната реклама. Реклама и спонсорство.
 12. 12. Външна и транспортна реклама. Кинореклама. Директна реклама по пощата.
 13. 13. Реклама на мястото на продажбата и схеми за насърчаване на продажбите. Изложби. Рекламни сувенири.
 14. 14. Политическата телевизионна реклама. Как една политическа идея може да се трансформира в 30 секундно рекламно послание? Специфика на политическата реклама.
 15. 15. Регламентация и ограничения на рекламната дейност. Обекти на забраните и ограниченията. Продукти, чието рекламиране е забранено. Нормативни актове за контрол на рекламната практика.

Литература по темите:

1. Рекламата каквато е, Д. Доганов, Ф. Палфи, Princeps, 2000

2. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс, Франк Джефкинс, Гранд Варна мениджмънт и консултинг ООД, 1993

3. Изповедите на един рекламист, Дейвид Огилви, Princeps,1999

4. Психология на рекламата, Анелия Петрова, ФорКом, 1999

5. Рекламата. Понятия, правила, примери., Светозар Кръстев, Сиела, 2000

6. Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов, ЛаковПРЕС, 2000

7. Визуалната комуникация, Христо Кафтанджиев, Отворено общество, 1996

8. Закон за радиото и телевизията; Закон за защита на потребителите; Закон за защита на конкуренцията.

9. Маркетинг и реклама за електронни медии, кабелни системи и интернет, Сюзън Тайлър Истман, Дъглас А. Фъргюсън, Робърт А. Клайн, Слънце, 2004

10. Подвеждащата реклама, Милен Иванов, Сиела,2007

11. Контекстна реклама - основи, тайни, трикове, Алексей Яковлев, Александър Чупрун, Асеневци, 2008

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30% 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60% 60% 60%

УСТЕН ИЗПИТ 10% 10% 40%