EGYB813 История на ранното християнство

Анотация:

• курсът представя и запознава студентите с появата и развитието на ранното християнство в Египет

• запознава с предпоставките и причините за превръщане на Християнството в официална държавна религия

• запознава с разликите между Западното и Източното християнство

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

• основните тенденции в развитието на християнската религия

• характерните отклики на източното православия от западния католицизъм

2. могат:

• да извеждат причините и предпоставките за промените, настъпили в региозния живот на Египет

• да се ориентират в научната продукция засягаща различни проблеми, свързани с раннохристиянската религия
Предварителни изисквания:
познания по история на Стария свет и Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

М.М. Кубланов, Возникновения христианства. Москва, 1974.

И. Д. Амусин,Тексты Кумрана. Москва, 1971.

К. Старкова. "Литературные памятники кумранской общины". - Палестинский сб., Л., 1973, вып. 24/87.

Донини Амброджо. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана): Пер. с итал. / Под общ. редакцией проф. И. С. Свенцицкой. — М., 1979.

Поснов М. История христианской церкви (до разделения Церквей — 1054 г.)

Свенцицкая И. С., доктор исторических наук. Раннее христианство: страницы истории. — М., 1987; М., 1988; М., 1989.

Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. — М., 2003.

Свенцицкая И. С. Судьбы апостолов: мифы и реальность. — М.: Вече, 2006.

Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity: The Early Church to the Dawn of the Reformation, Harper Collins Publishers, New York (1984).

Kelly, J.N.D. Early Christian Doctrines.

McGrath, Alister E. Christianity: An Introduction. Blackwell Publishing (2006).

McManners, John. Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press (1990).

Pelikan, Jaroslav; Hotchkiss, Valerie (ed.) Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition. Yale University Press (2003).

Средства за оценяване:

тестове, курсова работа