EGYB812 Египетска палеография

Анотация:

• Да представи изложение върху развитието на йероглифната писмена система на Древен Египет, нейната употреба, функции, развитие и др.

• Да демонстрира процесът на промяна нан формата и смисъла на знаците

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете йероглифно писмо и историята на развитие на йероглификата.

• Особеностите на промяна на формите на знаците в зависимост от писмения материал.

2) могат:

• Да транскрибират сложни йероглифни изписвания

• Да датират йероглифните текстове на базата на формите на знаците

• Да ползуват критичен апарат в процеса на транскрибиране и коментар на йероглидните текстове.


Предварителни изисквания:
• Основни познания в областта на египетския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

H.G.Fischer. Ancient Egyptian Calligraphy. New York 1988

Janssen, J. Hieroglyphen. Leiden 1952

Sethe, K. Die hieroglyphische Schriftsystem, Glueckstadt-Hamburg 1935

W.Schenkel. Die gierogliphische Schriftlehre und die Realitaet der hieroglyphischen Graphien. SSAW. 138, Heft 5, Leipzig 2003

Ancient Egyptian Literature. History and Forms. (ed. A.Loprieno)Leiden- New York – Koeln 1996

H.Brunner. Grundzuege einer Geschichte der altaegyptischen Literatur. Darmstadt 1980

R.Parkinson, S.Quirke. Papyrus. London 1995

J.Cerny. Paper and Books in Ancient Egypt. London 1952

И.М.Лурье. Хрестоматия древнеегипетских йератических текстов. Лелнинград 1948

G.Moeller. Hieratische Palaeography. Bd.I-III, Leipzig 1927-1936

G.Moeller. Hieratische Lesestuecke, Hft 1-3, leipzig 1909-1910

S.Parkinson. Voices from Ancient Egypt. London 1991

Средства за оценяване:

тест

курсова работа