HACB869 Теренно и музейно проучване

Анотация:

Този приложен курс разглежда различни аспекти на приложните музейните изследвания и практика. Чрез поредица от практически занятия и казуси ще навлезем в основните музейни функции – да колекционира, съхранява, проучва и представя различни видове наследство. Посещенията на музейни пространства и дискусиите с професионалисти с ключов елемент от обучителния процес.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще изградят:

-- разбиране за механизмите и инструментите за осъществяване и оценка на основните функции на музеите

-- аналитични умения за боравене с текстове, образи, артефакти, музейни пространства, изложбени концепции, текстове и публики

-- изследователските инструменти в проучването на колекции, изложби и на музейни публики.

Те ще усъвършенстват уменията си за научнообосновано изграждане и представяне на собствена аргументация и ще надградят личната си музейна култура.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение: Определение на ИКОМ за музея. Българско законодателство. Мисия. Структура. Етичен кодекс на ИКОМ. Международни музейни структури и стандарти.
  2. Музейни колекции. Типове музеи. Управление. Регистрация. Документиране.
  3. Музейни изложби. Стъпки от концепция до реализация.
  4. Изложбеният дизайн. Задачи и подходи.
  5. Изложбеният текст. Цели. Съдържание. Структура. Стандарти.
  6. Музейната публика. Проучване и профилиране. Маркетинг.
  7. Музейна медиация. Определение и форми.
  8. Комплексен анализ на музейното преживяване.
  9. Срещи с практиците: посещения на галерии и дискусии с водещи музейни специалисти.

Литература по темите:

Кьосева, Цветана. Управление на музея. София: Национален исторически музей / Уникарт, 2015.

Бонева, Леонора. Теория на музейната експозиция. Основен курс за дизайнери. София: Национална художествена академия, 2011.

Кънев, Стамен, Елена Водинчар и Тодор Петев, съст. Музей и образование. (Дебати в музеологията). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022.

Мишкова, Иглика. Образование в музея. Състояние и перспективи в България. София: Гутенберг/ БАН, 2015.

Петев, Тодор, съст. Наръчник на музейния специалист за работа с публиките. София : Българо-Американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт" / Фондация „Моят музей“, 2019.

Петев, Тодор и Анджела Родел, съст. Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред. София, Българо-Американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ / Фондация "Моят музей". 2018.

*

Bedford, Leslie. The art of museum exhibitions : how story and imagination create aesthetic experiences. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2014.

Bertron, Aurelia, Ulrich Schwarz, Claudia Frey. Designing Exhibitions: Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen / A Compendium for Architects, Designers and Museum Professionals. Birkhäuser Architecture, 2002.

Bitgood, Stephen. Attention and Value – Keys to Understanding Museum Visitors. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2013.

Bjerregaard, Peter, ed. Exhibitions as Research – Experimental Methods in Museums. London: Routledge, 2019.

Daniels, Inge. What Are Exhibitions For? An Anthropological Approach. Bloomsbury Academic, 2019.

Hughes, Philip . Exhibition Design: An Introduction. Laurence King, 2015.

Marincola, Paula, ed. What Makes A Great Exhibition? Questions of Practice. Philadelphia: Philadelphia Exhibitions Initiative, 2006.

Read, Shirley. Exhibiting photography : a practical guide to choosing a space, displaying your work, and everything in between. Focal Press, 2008.

Serrell, Beverly. Judging Exhibitions – A Framework for Assessing Excellence. Left Coast Press, Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2006.

Serrell, Beverly. Exhibit Labels. An Interpretive Approach. London: Rowman & Littlefield, 2015.

ICI Consultants. French Museum Architecture. Design Media Publishing Limited, 2013.