HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена

Анотация:

Курсът представя промените в художествения живот след Втората световна война, по време на присъединяването на България към лагера на социализма, и след емблематичното събаряне на Берлинската стена и края на комунистическото управление в страната.

В лекциите и съпровождащите ги дискусии се обсъждат художествените тенденции и практики в България през различни периоди през втората половина на ХХ и началото на ХХІ век като част от локалния и по-широкия европейски контекст.

Програмата фокусира вниманието върху основни институции, форуми, произведения и художници. Съществен интерес представляват критическите и историческите текстове за художествените явления през периода.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  
проф. Ирина Генова  д-р
доц. Катерина Гаджева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите

1 познават тенденции, знакови произведения и имена в българското изкуство от времето на комунистическото управление в България, както и основни исторически и критически текстове за този период и от времето след комунизма;

2 ориентират се в проблематиката на промените в художествения живот и артистичните тенденции след падането на Берлинската стена;

3 могат / имат умения да ползват тези знания в практическата работа по куриране на изложби и провеждане на изследвания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Изд. на Българската академия на науките. В три тома. Том I, 1980 и том II, 1987.

Хроника на ХХ век. Абагар Холдинг – София. В пет тома. Том I, 1994.

Поредицата: Съвременна българска: живопис, скулптура, графика, минументални изкуства и т.н. от 1970-те и 1980-те години.

Димитър Аврамов. Летопис на едно драматично десетилетие. С. 1994.

Татяна Димитрова. Стенопис и мозайка... В: Съвременно българско монументално изкуство 1956-1986. София 1986.

Каталози

Ирина Генова. Визии за изкуството при социализма след падането на Берлинската стена. Случаят с България. Електронно списание LiterNet, 28.07.2013, № 7

Статии от списания: Проблеми на изкуството, Изкуство и др.

Николай Петков. Условия за интерпретацията на западния опит в българската живопис от края на 1940-те до края на 1980-те години. Сп. Изкуство и критика, 2014, бр. 8.

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Конспект на статия

Дискусия