HACB824 Изкуството на ХХ век

Анотация:

Курсът обхваща основни направления от историята на изкуството и основни негови представители от втората половина на ХІХ и от ХХ век, свързани с интереса към дълбоката древност, както и към извъневропейски култури. Основната цел е материалът да се представи групиран около основните проблеми, които занимават художествената мисъл през тази епоха, както и революцията в художествените средства, настъпила именно във връзка с идеята за първичното, изначалното. Всичко това ще зразшири създалата се вече у студентите представа за древното изкуство, ще обогати с нови гледни точки техния поглед и култура чрез посланията на модерното изкуство и традициите, от които то черпи. Познанията и културата в тази област са от особено значение, тъй като през европейския авангард се формира една нова образна система в изобразителното изкуство, която в голяма степен предопределя и днешното му развитие.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават литературата по въпроса

• Да познават социалния живот на изкуството от края на ХІХ –началото на ХХ век във връзка с древното изкуство и култура

2) могат:

• Да анализират произведение на модерното изобразително изкуство във връзка с различните измерения на рецепция на древното изкуство – праистория, античност, Древен изток, така продуктивна в модерното изкуство и култура.


Предварителни изисквания:
• Студентите следва да са запознати с общата история на древното изкуство, за да могат да извикват в съзнанието си необходимите паралели, примери и връзки

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Cesar Calzada. Arte prehistoric en la vanguardia artistic de Espana. Ediciones Catedra (Grupo Anaya S.A.), Madrid 2006

Michael Sullivan. The Meeting of Eastern and Western Art. Univ. of Callifornia Press, Berkely, L.A., London 1989

Edit Pogany-Balas. The Influence of Rome`s Antique Monumental Sculptures on the Great Masters of the Renaissance. Akademiai Kiado, Budapest 1980

Иван Маразов. Завръщане към примитивите І. Примитивите и модерното изкуство. – Изкуство, 1968/10, 16-22;

Иван Маразов. Завръщане към примитивите ІІ. Предпоставки за примитивизма в изкуството.- Изкуство, 1969/1, 21-28;

Иван Маразов. Завръщане към примитивите ІІІ. Мотивите на примитивизма.- Изкуство, 1969/2, 29-32;

Валентина Ганева. Тоталното произведение на изкуството, Монографии 4 МИФ, С. 2006

Гомбрих, Е. Примитивното в изкуството.- ЛИК, 1979, кн. 16.

Colin Rhodes. Primitivism and Modern Art. 1994, London

Robert Goldwater. Primitivism in Modern Art. (1938), N.Y. 1967

E.H. Gombrich. The Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western Taste and Art. London 2002

Jean-Louis Ferrier. Primitive des 20. Jahrhunderts. Art Brut und spontane Kunst von Geisteskranken. Paris, 1998

George H. Hamilton. Painting and Sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. Penguin Books, 1978.

Джон Ревальд. Постимпрессионизм. М., 1968.

Dietmar Elger. Expressionismus. Taschen, 1991.

Magdalena Droste. Bauhaus 1919-1933. Taschen, 1991.

Alfred Langer. Paul Gauguin. Leipzig, 1965.

Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europaeische Utopien seit 1800. Saurlaender, Fr. am Mein, 1983.

Средства за оценяване:

Тест, реферат