HACB762 Проблеми на българската култура през втората половина на ХХ век

Анотация:

• Курсът проследява социокултурното развитие на България през втората половина на ХХ век.

• Целта е да се разкрие спецификата на българската култура в годините на държавния социализъм, когато се извършват съществени промени в управлението на културата и организацията на културния живот, когато постепенно се налага един художествен метод, наречен “социалистически реализъм”, когато художествената интелигенция заема различни естетически и граждански позиции.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на социализма като политическа система, която предпоставя и спецификата на културния живот през годините на съществуването й.

2) могат:

• Да познават и анализират произведения на българската култура и позициите на българските интелектуалци през втората половина на ХХ век не само въз основа на естетически, а и на социокултурни критерии. Да разбират как и защо последните в не малка степен определят и обясняват първите.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Аврамов, Д. Диалог между две изкуства. С., 1991.

• Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955-1965. С., 1994.

• България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998.

• България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.

• Дойнов, Пл. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРМ. С.,2011.

• Еленков, И. Културният фронт. Българската култура през епохата на комунизма - политическо управление, идеологически основания, институционални режими. С., 2008.

• Калинова, Е. Българската култура и политическият императив 1944-1989. С., 2011.

• Калинова, Е., Баева, И. Българските преходи 1934-2005. С., 2005.

• Маринчевска Н., Българско анимационно кино 1915-1995. С., 2001.

• Попов, Ч. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика. С., 2002.

• Славов, Ат. Българската литература на размразяването.С., 1994.

• Стефанов, В. Народният театър 1944-1974. В: 100 години Народен театър. С., 2004.

• Стефанов, С., Попов, Ч. Българското изкуство през 90-те години между традициите и иновациите. Сборник статии. С., 2003.

• Тодоров, Цв. Дълг и наслада. С., 2003.

• Тодоров, Цв. На предела. С., 1994.

• Тодоров, Цв. Памет за злото, изкушение на доброто. С., 2002.

• Тодоров, Цв. Новият световен безпорядък. Размисли на един европеец. С., 2002.

• Топенчаров, Вл. Бесове на моето време. С., 1993.

• Христова, Н. Политика на “психотерапията”. Щрихи към художествения живот в България в началото на 50-те години. В: Лица на времето, т. 2, 1997, 99-129.

• Христова, Н. “Социалистический реализм” и драма болгарского творца (середина 40х – середина 50-х годов). Bulgarian historical review, 1998, 1-2, 152-179.

• Христова, Н. Власт и интелигенция. Българският скандал “Солженицин” 1970-1974. С., 2000.

• Христова, Н. Специфика на българското “дисидентство. Власт и интелигенция 1956-1989”. Пловдив, 2005.

• Янакиев, Ал. Синема BG. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., 2003.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 50 %

Практическа задача 50 %