CARB083 Стаж: Анимационно кино

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на професиите аниматор, фазовчик, художник декори, художник сториборд и лейаут и други специализирани дейности в производството на анимационни филми, анимационни реклами, компютърни игри и др.

Стажът се провежда във външни студиа, в Учебно-практическите и изследователски звена на НБУ, като стажантите получават конкретни задачи и напътствия от режисьорите, художник постановчиците или супервайзерите на по-големите анимационни продукции и получават допълнителни консултации за изпълнението на задачите си от преподавателите си в НБУ.

Целите на стажа са студентите да получат практическа подготовка в реалните условия на анимационното производство, да се запознаят с действащи колеги от бранша и да получат шанс да докажат способностите си и уменията си, което би им помогнало в бъдещата им професионална реализация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Иван Богданов  
ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Стажът помага на студентите да получат практическа подготовка в реалните условия на анимационното производство.
Предварителни изисквания:
Департамент „Кино, телевизия и шоубизнес“:

1. Подпомага провеждането на стажа на студенти от бакалавърска програма “Анимационно кино” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА Стажът протича от четири до шест седмици. Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж. Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 180 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване. Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

Литература по темите:

На български език:

• Красимира Герчева – “Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска – “Квадрати на въображението”

• Тодор Андрейков – “Комичното на екрана”

• Шандор Фейа - “За анимацията въобще”

• Сергей Есенин – “Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – “Слово и образ”

• Петър Чуховски – “Рисунката”

• Петър Чуховски – “Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – “Пластична анатомия”

На английски език, непреведена:

• Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

• Tony White – “The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

• Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

• Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

• Preston Blair – “Аdvanced Animation”

• Leonard Maltin - “Of Mice and Magic”

• Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

• Shamus Culhane – “Animation from Script to Screen”

• Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

• Chuck Jones – “Chuck Amuck”

• Roger Noake – “Animation”

• Kit Laybourne – “The Animation Book”

• Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

• Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

• Edward Muybridge – “Animals in Motion”

• Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

• Gottfried Bammes – “The Artist’s Guide to Human Anatomy”

• Gottfried Bammes – “The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

• Don Bluth – The Art of Storyboarding

• Mark Byrne – The Art of Layouts and Storyboarding

На руски език:

• Иван Иванов-Вано – “Кадр за кадром”

• “Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн - “Снег на траве”

На сърбо-хърватски език:

• Боривой Довникович - “Skola Crtamog Filma”