CARB805 Анимация на персонажи (3D StudioMAX) ІІ част

Анотация:

Този курс има за цел да подготви практически и теоретически студентите да използват MAX за специфичната си работа. Акцентът в него е върху анимацията наперсонажи. От друга страна съдържащите се във 3D StudioMAX възможности за симулация на реалното пространство, откриват възможности за реализация в индустрията на игрите и киното. За целта ще бъдат разгледани както всички възможности за изграждане и анимиране на андропоморфни йерархии, така и възможностите за физическо симулиране на поведението на твърди и меки тела, симулация на групово поведение и др.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Принципите и философията на 3D анимацията на човешки и антропоморфни персонажи.

могат:

Да анимират обекти и системи в 3D StudioMAX.

Да работят със съвместим с 3D StudioMAX софтуер.

Да работят с Biped и Biped crowd в 3D StudioMAX.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и /или умения:

Работят с графични файлове в компютър

Класическите анимационни техникиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Преговор на първа част.
 2. Анимация на ниво подобект. Морф. Морфер.
 3. Свързани параметри.
 4. Мениджър на реакции.
 5. Редактор на параметри.
 6. Сиситеми за персонажна анимация – Biped.
 7. Системи за персонажна анимация – CAT tool.
 8. Нелинейно действие. Условни и случайни преходи и събития. Biped crowd. Упражнения.
 9. Риг на лицева мимика. Тестове.
 10. Риг на длан с пръсти. Тестове.
 11. Симулации. Дрехи.
 12. Motion Flow.
 13. Симулация на групово поведение с Biped crowd.
 14. Неволеви поведения. Физически симулации.
 15. Финално оценяване на практически задачи и понятия, усвоени по време на семестъра.

Литература по темите:

Prof. Sham Tickoo Purdue Univ. Autodesk 3ds Max 2019 for Beginners. CADCIM Technologies, 2019.

Prof. Sham Tickoo Purdue Univ.Autodesk 3ds Max 2019: A Comprehensive Guide. CADCIM Technologies, 2018.

Autodesk 3ds Max 2019: Fundamentals. ASCENT, Center for Technical Knowledge, 2018.

Andy Beane. 3D Animation Essentials. Sybex, 2012.

Chris Neuhahn. Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®. Josh Book, 2005.

Средства за оценяване:

Практически разработки-50%

Участие и активност-25%

Казуси-25%